De voordelen van hout-energie

Economische voordelen

Controle op de energiefactuur van uw bedrijf en uw huishouden

Zoals blijkt uit de onderstaande grafiek, blijft houtbrandstof in vergelijking met andere brandstoffen en/of elektriciteit (de "brandstof" voor warmtepompen) in het algemeen goedkoper en is de prijs op lange termijn een stuk stabieler. Hierdoor kunnen de consumenten hun energie-uitgaven beter voorspellen.

Toename van de toegevoegde waarde voor onze lokale bossen dankzij een betere opwaardering van de bijproducten en reststromen uit de houtverwerkende nijverheid

De waardering van deze bijproducten die tijdens de houtkap worden gegenereerd (houtkapresiduen, takken, stekken, enz.) maakt het mogelijk om extra inkomsten te genereren voor boseigenaren, waardoor ze de kosten die gepaard gaan met het onderhoud van hun bossen verder kunnen drukken. Door de winstgevendheid van onze bossen te verbeteren, moedigt de hout-energiesector boseigenaren aan om te blijven investeren in een kwalitatieve bosbouw.

De energieafhankelijkheid van België verder afbouwen en een betere controle hebben op de energievoorziening van onze bedrijven

Meer dan 90% van de Belgische energievoorziening is gebaseerd op grondstoffen en bronnen die geïmporteerd worden: aardgas, olie, uranium. De hout-energiesector daarentegen wordt voornamelijk bevoorraad uit lokale grondstoffen en bronnen en is dus niet afhankelijk van de goodwill van een exporterend land. Enkel op deze manier behouden we een echte controle op onze energie- en stroomprijzen. Op Europees niveau wordt meer dan 95% van de bio-energie (energie uit biomassa: hout, agrarische reststromen, etc.) lokaal geproduceerd. Daarenboven worden de technologieën voor het omzetten van hout in energie over het algemeen ook in Europa geproduceerd.

Controle en stabiliteit van de productie van hernieuwbare energie

Als enige van al de alternatieve energiebronnen heeft hout-energie het grote voordeel dat het gemakkelijk kan worden opgeslagen (zelfs op lange termijn). Bovendien is de productie van hout-energie niet onderhevig aan meteorologische schommelingen (niet-intermitterend) en is het te leveren vermogen moduleerbaar in functie van de vraag.

Ontwikkeling waardevolle kennis inzake industriële engineering die internationaal kan worden ingezet

Verschillende Belgische bedrijven hebben door de jaren een unieke know-how en specifieke kennis ontwikkeld inzake technieken en technologieën om energie uit hout terug te winnen. Deze know-how wordt internationaal geprezen en draagt ​​bij tot de economische dynamiek en erkenning in het buitenland.

Nog steeds een aanzienlijk groeipotentieel

De hout-energie markt in België heeft nog een enorm groeipotentieel. Ookal vertegenwoordigt hout-energie een groot deel van de hernieuwbare energieproductie in België op vandaag (zie "houtenergie in cijfers"), het groeipotentieel is nog bijzonder groot en zeker wat betreft de vervanging van verwarmingsinstallaties op fossiele brandstoffen door verwarming op pellets en houtsnippers.

Milieu voordelen

Lokale brandstof uit korte keten

De grondstoffen die worden gebruikt om hoogwaardige houtbrandstof te produceren (takken, kruinen, zaagsel) zijn lokaal in grote hoeveelheden beschikbaar, bovendien is hun transport over lange afstanden duur. Dit alles maakt dat de producenten hun voorraden niet aan de andere kant van de wereld aankopen, maar eerder in lokale bossen of zagerijen. Bovendien blijft het transport van de "afgewerkte" brandstof (houtblokken, chips, pellets) ook vrij duur. Producenten geven dus de voorkeur geven aan korte distributiekanalen. Dit alles betekent minder transport en een voordeel voor het milieu.

Hout is een hernieuwbare, CO2-neutrale grondstof

Belgische bossen (en Europese bossen in het algemeen) worden beheerd om kwaliteitshout te produceren (voor gebruik in de bouw en de vervaardiging van meubels), steeds met de visie op het behoud van hun groei- en vernieuwingscapaciteit, en dus hun vermogen om CO2 op te vangen en op te slaan die niet in de atmosfeer terechtkomt. De productie en de verwerking van hout levert een grote hoeveelheid bijproducten op (takken, zaagsel, stekken), die voor de productie van energie kunnen worden ingezet. De verbranding van deze bijproducten voor energieproductie zal enkel de hoeveelheid CO2 uitstoten die door de boom werd opgevangen tijdens zijn groei. Deze CO2 wordt bovendien terug opgevangen door de verdere groei in onze bestaande bossen: de CO2-balans van energieproductie uit hout is dus neutraal en veroorzaakt geen CO2 toename in onze atmosfeer.

Afbeelding
schéma du cycle du carbone bois

Optimaal gebruik van de grondstoffen uit onze bossen : geen "afval"

De hout-energiesector is gebaseerd op een model van energieterugwinning uit reststromen en bijproducten van de houtverwerkende nijverheid: deze sector genereert ongeveer 75% van de bijproducten in zijn waardeketen (residuen uit bosbouw, zaagsel, stekken, enz.). Hout-energie maakt het mogelijk om het gebruik van een lokale en hernieuwbare grondstof te optimaliseren: ons kostbare bos.

Behoud van een goed beheerd en groeiend bos: meer financiële middelen voor de boseigenaren

Door waarde te geven aan de bijproducten die worden gegenereerd tijdens de omzetting van hout in materialen, draagt ​​de hout-energiesector ook bij tot verdere investeringen van de boseigenaren in dynamische bosbouw, wat het behoud van de vernieuwingscapaciteit van de bossen garandeert (dus ook de CO2-neutraliteit van hout-energie) en verder bijdraagt tot de levering van hoogwaardige houtproducten.

Technologieën worden voornamelijk geproduceerd in de EU en gebruiken geen zeldzame, noch vervuilende materialen

De hout-energiesector heeft het voordeel dat hij voornamelijk Europees is over de hele waardeketen, zowel voor de productie van de brandstof als voor de technologieën die de omzetting in energie mogelijk maken. Bovendien bestaan ​​de materialen die nodig zijn voor de constructie van energieconversie- of opslagtechnologieën niet (of slechts voor een zeer klein deel, zoals bv. sommige elektronische componenten) uit bronnen waarvan de winning controversieel is (zeldzame metalen, Lithium, ...)

Opslag zonder risico op vervuiling

De opslag van houtbrandstof, een natuurlijk product bij uitstek, vormt geen risico voor het milieu of de gezondheid.

Beheersing en drastische vermindering van de emissies van luchtverontreinigende stoffen, hoge rendementen, gebruiksgemak en moduleerbaarheid

Er zijn veel technologieën om energie uit hout te produceren, gaande van individuele houtkachels over volautomatische pelletkachels tot industriële warmtekrachtkoppelingsinstallaties die elektriciteit en warmte leveren aan een hele buurt. Voortdurend onderzoek en innovatie in deze sector, vooral tijdens de afgelopen jaren, hebben technologieën op de markt gebracht die effectief zijn zowel naar gebruiksgemak als naar efficiëntie, als naar betrouwbaarheid en uitstoot toe. Op vlak van uitstoot is er de voorbije jaren heel wat onderzoek en verdere ontwikkeling geweest om technologieën conform de strengste Europese emissie-eisen op de markt te brengen.

Sociale voordelen

Ontwikkeling en instandhouding van lokale werkgelegenheid die lokaal verankerd is in en rond onze beboste gebieden

De energieterugwinning van bijproducten die worden gegenereerd door de omzetting van hout in materialen, stelt de houtindustrie in staat extra inkomsten te genereren die het mogelijk maken om de lokale werkgelegenheid in deze sector te behouden.

Ontwikkeling van een lokale, circulaire bio-economie die de veerkracht van onze bedrijven ten goede komt

Op basis van een hernieuwbare, lokale grondstof en het opwaarderen van reststromen uit de houtverwerking, maakt de hout-energiesector integraal deel uit van een volledige cyclus van een circulaire economie. Hierdoor bevorderen we de veerkracht van onze bedrijven, die niet langer een “gewone” schakel in de ketting zijn, maar eerder de motor van een deugdzame cyclus vormen.

Hernieuwbare energie ook toegankelijk voor de laagste inkomens

Hout-energie is de goedkoopste brandstof. Door voor een verwarming op hout te opteren kunnen heel wat consumenten deelnemen aan de energietransitie en bovendien zal hun koopkracht er op vooruit gaan.